Tổng quan về công ty

Công Ty TNHH Cơ Khí TM Nhật Long

Trụ sở chính: Số 43 Đường 245,  Khu phố 5, Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM  

Chi nhánh: Số 34 Đường 245, Khu phố 5 ,Phường Tân Phú, Quận 9, TP. HCM

Điện thoại: (+84.28) 37250362 – 37250978

Fax : (+84.28) 37330173
Email: cokhi@nhatlong.com.vn
Website: nhatlong.com.vn

 

 

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2329.8734772325993!2d106.81204177383657!3d10.8598557091554!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317526fd447e303b%3A0xe6f7edcd6a5f759f!2zQ8OUTkcgVFkgVE5ISCBDxqAgS0jDjSBOSOG6rFQgTE9ORw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1551693780722" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Xem thêm »